پیگیری درخواست
پیگیری درخواست
{{alert.msg}}
اطلاعات درخواست
نام : {{ctrl.item.name}} {{ctrl.item.surName}} کدملی :
نوع مرکز : تاریخ درخواست :
شماره نظام پزشکی : تخصص :
آدرس : کد پستی :
خدمات قابل ارائه مرکز :

کاربر گرامی، درخواست قرارداد شما با موفقیت ثبت شده و در حال بررسی است

اطلاعات قرارداد شما
نام : {{ctrl.item.name}} {{ctrl.item.surName}} کدملی :
نوع مرکز : تاریخ درخواست :
شماره نظام پزشکی : تخصص :
آدرس : کد پستی :
خدمات قابل ارائه مرکز :

کاربر گرامی، درخواست قرارداد شما در تاریخ {{ctrl.item.reviewDate}} تایید شده است

اطلاعات قرارداد شما
نام : {{ctrl.item.name}} {{ctrl.item.surName}} کدملی :
نوع مرکز : تاریخ درخواست :
شماره نظام پزشکی : تخصص :
آدرس : کد پستی :
خدمات قابل ارائه مرکز :

کاربر گرامی، درخواست قرارداد شما در تاریخ {{ctrl.item.reviewDate}} تایید نشده است