فهرست مراکز طرف قرارداد
فهرست مراکز طرف قرارداد
خروجی در قالب Excel
نوع مرکز کد مرکز نوع تخصص نام استان شهر نشانی تلفن وضعیت
{{item.mrkzName}} {{item.cMrkz}} {{item.cTkhsosTitle}} {{item.name}} {{item.province}} {{item.nameCity}} {{item.address}} {{item.tel}} فعال غیرفعال تعلیق
مشاهده  ردیف